วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

            พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรมและทักษะพื้นฐาน  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย

และเป็นพลโลก  ยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อม

นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพียบพร้อมด้วยสภาพแวดล้อม  ประสานความร่วมมือกับชุมชน

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ

          

พันธกิจ  (Mission)

3.1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  มีความรู้  คู่คุณธรรม  น้อมนำ

      เศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงอบายมุข 

3.2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน

      และนอกโรงเรียน

3.3  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรได้รับการพัฒนาเทคนิควิธีการการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

      นำไปสู่ครูมืออาชีพเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียน

      สัมฤทธิ์ผลทางการเรียน

3.4  จัดระบบและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม และ

   จริยธรรม

3.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและระดมทรัพยากร

      เพื่อพัฒนา การศึกษาของสถานศึกษา


Comments