ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาค้อ ตั้งอยู่เลขที่ 54  หมู่ที่ 2  บ้านนาค้อ  ตำบลปากชม  อำเภอปากชม  จังหวัดเลยตั้งขึ้นเมื่อวันที่  พฤษภาคม  พ.. 2482  โดยอาศัยศาลาวัดโพนแก้วเป็นสถานที่เรียน  และมี  นายสีทน  สงเคน  เป็นครูใหญ่คนแรก  การจัดการเรียนการสอน  ครั้งแรก  เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ มี  ครู  2  คน

ปี พ.ศ. 2489  ได้ย้ายสถานศึกษามาตั้งในสถานที่ปัจจุบัน  โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากชาวบ้าน  มีเนื้อที่  27  ไร่  63  ตารางวา  ขณะนั้นมี นายจันทร์ กงสิมมา  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายเกลี้ยง  ตันทอง  เป็นครูใหญ่

ปี พ.ศ. 2490 – ปัจจุบัน  ได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จนถึงปัจจุบันมีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  คือ

 1.       อาคารเรียนแบบ  ป.1 ซ.                             จำนวน  2  หลัง  6  ห้องเรียน

2.      อาคารเรียนแบบ  สปช. 102/29                     จำนวน  1  หลัง  ห้องเรียน

3.      อาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29  2  ชั้น            จำนวน  1  หลัง  ห้องเรียน

4.      อาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29  2  ชั้น            จำนวน  หลัง  4  ห้องเรียน

5.      อาคารแบบ  สปช.  203/26                         จำนวน  หลัง  (อาคารอเนกประสงค์)

6.      บ้านพักครู  แบบองค์การ                             จำนวน  หลัง

7.      โรงฝึกงาน                                               จำนวน  หลัง

8.      ส้วมแบบองค์การ  จำนวน  หลัง                 จำนวน  4  ที่

9.      ส้วม  สปช.  601/26  จำนวน  2  หลัง             จำนวน  8  ที่

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาค้อมี  นายโชคชัย  แร่นาค  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการบ้านบ้านนาค้อ  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ มีนักเรียนในปีการศึกษา 2562  จำนวน  365  คน  ชาย  186  คน  หญิง  179  คน  ครูประจำการจำนวน  18  คน  พนักงานราชการ  จำนวน  1  คน  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน  1  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน  1  คน  ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  นักการภารโรง  จำนวน  คน
Comments