นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

           พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรมและทักษะพื้นฐาน  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย

และเป็นพลโลก  ยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อม

นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพียบพร้อมด้วยสภาพแวดล้อม  ประสานความร่วมมือกับชุมชน

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ
Comments