ระเบียบวินัย สำหรับนักเรียน

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

กำหนดการลงโทษโดยแบ่งโทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนที่กระทำความผิดเป็น    สถาน   คือ

               ว่ากล่าวตักเตือน

          ๒     ทำทัณฑ์บน

          ๓     ตัดคะแนนความประพฤติ

          ๔     ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 

การควบคุมความประพฤตินักเรียน

    ระเบียบการลงโทษนักเรียนที่ทำผิดระเบียบวินัย

๑ โทษขั้นว่ากล่าวตักเตือน ครูโรงเรียนทุกท่านมีอำนาจในการว่ากล่าวตักเตือนเมื่อนักเรียนมีความประพฤติไม่เหมาะสม

๒ โทษการทำทัณฑ์บนนักเรียนที่ประพฤติผิดหรือกระทำความผิดระเบียบของโรงเรียนวัชรวิทยาบ่อยครั้งไม่ปรับปรุงตนเอง จนกระทั่งถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๑๕ คะแนน หัวหน้างานระดับชั้นและส่งเสริมวินัย  มีอำนาจเชิญผู้ปกครองมาเพื่อทำทัณฑ์บนได้

๓ โทษการตัดคะแนนความประพฤติ ให้ครูทุกท่านมีอำนาจในการเสนอตัดคะแนน ความประพฤติของนักเรียนที่กระทำความผิดโดยเสนอผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป เพื่อให้ผู้อำนวยการสั่งการให้หัวหน้างานระดับชั้นและส่งเสริมวินัยได้ดำเนินการบันทึกไว้เป็นหลักฐานในกรณีที่นักเรียนกระทำความผิด

Comments